• Maandag 28 november 2022 ALV

  Maandag 28 november 2022 zal in onze kantine de jaarlijkse ALV plaatsvinden.

  De aanvang van de vergadering is 20.00 uur en de kantine is vanaf 19.00 uur geopend.

  Bestuur SvSSS

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering

  1 Opening door de voorzitter

  a Mededelingen vanuit het bestuur
  b Huldiging jubilarissen

  2 Vaststellen notulen memo november 2020
  3 Goedkeuring Jaarverslag 2021-2022
  4 Goedkeuring Financieel verslag 2021 -2022
  5 Verslag kascontrolecommissie over financiële bescheiden
  6 Benoeming kascontrole lid

  - Sjoerd Smits (aftredend & niet herkiesbaar)
  - Dion van Eijck (aftredend & niet herkiesbaar)

  7 Bestuurswijzigingen, aftredend zijn: Bij de laatste ALV is Loekie van den Brand afgetreden en niet herkiesbaar.

  Voorgedragen als bestuurslid:
  - Danny van ‘t Hof
  - Riny Henskens
  - Bas van Asten
  - Stan Meeuwesen

  8 Benoeming stembureau en stemming
  - Korte pauze tijdens de stemronde
  - Bekendmaking uitslag stemming

  9 Vaststelling contributie
  10 Ingelaste agendapunten leden: (deze graag schriftelijk uiterlijk 22 november 2022 indienen bij de secretaris) mailen naar secretariaat@svsss.nl.

  11 Rondvraag
  12 Sluiting

rfwbs-slide