• Normen & Waarden

  De gedragscode voor SvSSS. is gebaseerd op respect. Respect voor elkaar, voor tegenstanders, voor scheidsrechters, begeleiding, eigendommen van anderen etc. Onder het motto “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” is het normen en waarden beleid binnen SvSSS ingevoerd. De hieronder genoemde gedragscode zal bijdragen tot een aangename sfeer bij SvSSS.

  Gedragscode Voetbalvereniging SvSSS.

  1. Respect voor anderen. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen, zoals scheldwoorden met ziektes, aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd.

  2. Respect voor leden onderling. Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Tevens zal men leden te allen tijde aanmoedigen, zonder daarmee iemand af te kraken (geldt met name bij jeugdvoetbal).

  3. Respect voor eigen en andermans bezittingen. Leden van SvSSS zijn aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Tevens zien onze leden er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of het veld komen, als deze anderen daar niet behoren te zijn. Leden zien tevens toe op het gedrag in de kleedkamer, zowel bij thuis als uitwedstrijden.

  4. Respect voor elkaars gezondheid. Leden van SvSSS zullen de rookverboden in de kleedruimtes en/of kantine, zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft –en harddrugs ten strengste verboden.

  5. Respect voor de vereniging. Leden van SvSSS zullen zich te allen tijde aan de, binnen de club geldende regels, houden. Ieder verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen. Bij diefstal wordt door de vereniging aangifte bij de politie gedaan.

  6. Respect voor opgelegde sancties. Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding. Het bestuur van de vereniging van SvSSS bepaalt de hoogte van de sanctie en/of de strafmaat. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten te allen tijden verhalen op het betreffende lid. Bovenstaande gedragscode wordt door elk lid van voetbalvereniging SvSSS onderschreven.

 • Commissie Sportiviteit Respect en Veiligheid

  Download hier de notitie van de Commissie Sportiviteit Respect en Veiligheid

rfwbs-slide