• Contributie en Lidmaatschap

  Regels met betrekking van de contributie van onze vereniging.

  Betaling contributie.
  Ons contributie jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.Twee keer per jaar zijnde begin juli en begin januari wordt de contributie geïnd. De contributie dient door nieuwe leden door middel van een aan de vereniging afgegeven machtiging van incasso betaald te worden. Deze machtiging zit bij het aanmeldformulier en kan ook gedownload worden via onze web site www.svsss.nl.

  Opzegging lidmaatschap.
  Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 30 juni te geschieden.Een uitzondering hierop zijn de Minis’s en de F jes, deze kunnen hun contributie 2 maal per jaar op zeggen en wel voor 31 december en voor 30 juni. Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd is de contributie geheel verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een brief of per e-mail.met opgaaf van reden bij de ledenadministratie. Bij opzeggen gedurende het lopende verenigingsjaar vindt er geen restitutie van contributie plaats.Tussentijds opzeggen is mogelijk met dien verstande dat zonder gegronde reden de contributieverplichting tot het einde van het seizoen (halve seizoen) gehandhaafd blijft.

  Tussentijds aanmelden.
  Wordt men gedurende het lopende seizoen lid dan zal bij inschrijving vanaf 1 november en vanaf 1 mei geen contributie betaald hoeven te worden voor dat lopende contributie seizoen geldende voor de mini’s en F jes. Vanaf de F jes zal geen contributie betaald hoeven te worden als men zich aanmeldt na 1 mei. Schrijft men zich voor genoemde data in is men uiteraard contributie verschuldigd. Wanbetaling.Mocht de contributie niet automatisch afgeschreven kunnen worden om een bepaalde reden ontvangt men een factuur. Deze dient binnen 2 weken voldaan te worden.Wordt hier niet aan voldaan dan ontvangt men een betalingsherinnering om alsnog binnen 14 dagen te betalen.Hierna volgt bij geen betaling een tweede betalingsherinnering om binnen 14 dagen te betalen met hierop een boete van € 5,00.Mocht blijken dat er dan alsnog niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het pasje ingenomen en krijgt de betreffende speler een voorlopig verbod om te trainen en te spelen. Dit zal de betreffende speler schriftelijk worden meegedeeld. Bij blijvende wanbetaling wordt u van de ledenlijst afgevoerd (ook rustende leden) en zal voor actieve leden (spelers) een bericht naar de KNVB worden gestuurd.Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van SvSSS is voldaan.

  Wijzigingen.
  Wijzigingen zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een ander giro/bankrekeningnummer dienen per omgaande doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur.

  Uitzonderingen.
  In bijzondere gevallen en na beoordeling door het bestuur kan restitutie van ( een deel van) de contributie plaatsvinden, bijvoorbeeld bij verhuizing of bij een langdurige zware blessure waardoor men niet in de gelegenheid is te spelen.

  Problemen met betalen?
  Wanneer je problemen hebt om de contributie op tijd te betalen, neem dan gerust contact met ons op, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

  Stichting Leergeld gemeente Tilburg
  Leergeld Tilburg is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld door materiële of financiële ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld voor de voetbalcontributie.

  Zie voor meer informatie op de website van de Stichting Leergeld gemeente Tilburg: www.leergeld.nl/tilburg

  Meedoenregeling
  Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten ter waarde van 135 euro per gezinslid. Het budget van 2023 is geldig tot en met 31 december.

  Voorwaarden Meedoenregeling 

  • U woont in de gemeente Tilburg. 
  • U heeft (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. 
  • U heeft (samen) niet meer vermogen dan toegestaan (bijvoorbeeld een auto of spaargeld).

   De voorwaarden voor deelname aan de meedoenregeling vindt u op https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling/

rfwbs-slide